Winkelmandje

Glow > Privacy policy

PRIVACY

www.glow.be wordt beheerd door Glow Wellness nv. De Website wordt aangeboden vanuit België door Glow Wellness nv (“onze” en “wij”). Wij zijn een in België gevestigd bedrijf. We zijn gevestigd in de Gentsesteenweg 1 te Kortrijk, en ons BTW nummer is BE 0464.731.552. Per e-mail kun je ons bereiken op info@glow.be of per telefoon op +32 56 720 599.

Het is mogelijk dat dit beleid af en toe wordt gewijzigd door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen en na te gaan of deze voor u aanvaardbaar zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het algemeen kan u deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s vragen wij u echter om persoonsgegevens mee te delen Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is. Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt via het contactformulier van de website, per mail of op papier (vb. business card). Het gaat over uw naam en contactgegevens, met inbegrip van uw post- en e-mailadres, uw telefoonnummer(s), geslacht (aanspreking), uw persoonlijke of professionele interesses, uw demografische gegevens, het IP-adres van je computer en uw ervaringen of vragen met betrekking tot onze producten en/of diensten.

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, of seksuele geaardheid. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Bij een informatie-aanvraag vragen we minimale gegevens op om contact met je op te nemen teneinde de gevraagde inlichtingen te kunnen verstrekken.

We vragen ook of we je nadien mogen contacteren om je te kunnen informeren over onze activiteiten.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze administratie, het klantenbeheer, het leveren van diensten die je bestelt hebt, de promotie van andere producten en diensten die wij leveren, het naar uw mening vragen over onze producten en diensten en het verrichten van klantenonderzoek om ons in staat te stellen onze producten en onze diensten te evalueren, te herzien en te verbeteren.

Wat met anonieme gegevens?

Wanneer u deze website bezoekt, kunnen wij automatisch technische informatie (op basis waarvan u niet kan worden geïdentificeerd) verzamelen. Een voorbeeld is de domeinnaam van een andere website die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Wij verzamelen dergelijke gegevens om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die de gebruiker van deze website heeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt zodat wij onderzoek kunnen doen naar uw eigenschappen, gedrag en interesses. Anonieme of generieke gegevens op basis waarvan u niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden niet beschouwd als persoonsgegevens en vallen daarom buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

Elke verspreiding door ons van uw persoonsgegevens aan een zorgvuldig geselecteerde derde of aan één van de derden vermeld in bovenstaande lijst, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Wij verzekeren er ons immers van dat er contractuele bepalingen zijn voorzien die er voor zorgen dat derden uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument, en de beveiligingsvoorzieningen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens.
Indien wij uw persoonsgegevens meedelen aan derden met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Belgische privacywet.

Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ons te verzekeren dat onze werknemers en medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens een gepaste vorming volgen zodat zij deze gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en met onze verplichtingen onder de Belgische privacywet.

Bij niet-betaling van een factuur, ondanks aanmaningen, kan de factuur samen met de nodige (persoons)gegevens worden overgemaakt aan een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder, om ze via de gerechtelijke weg te innen.

Hoe zorgen we voor deze persoonsgegevens?

We doen alle nodige inspanningen om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Al onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens en hebben een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend.
We slaan je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. De persoonsgegevens die je ons meedeelt, worden opgenomen en verwerkt in de datacenters van Zoho Corporation USA, 4141 Hacienda Drive, CA 94588-8549 Pleasanton, USA die verantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens. Bovendien gebruiken zij allerlei algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen om je persoons- gegevens te beschermen.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene procedure.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Dat hangt ervan af. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Indien het niet strikt noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren zoals hierboven aangegeven, zullen na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en), de persoonsgegevens worden geanonimiseerd of definitief worden verwijderd.

Links

Deze website kan links bevatten naar andere websites en andere websites kunnen links bevatten naar deze website. Ofschoon wij ons uiterste best doen om erop toe te zien dat de links op onze website uitsluitend leiden naar websites die onze beveiligings- en vertrouwelijkheidsnormen delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens die u via andere websites heeft verstrekt nadat u deze website heeft verlaten. Wees heel voorzichtig en raadpleeg de privacyverklaring die op de betreffende website van toepassing is.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of ander toestel worden opgeslagen als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand laat toe om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij volgende bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die met deze website of applicatie samenwerken.

Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Welke cookies gebruikt deze website?

Onze website gebruikt functionele cookies (in hoofdzaak tijdelijke cookies) om het gebruik van onze website mogelijk te maken en/of te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden deze cookies gewist.

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij (bv YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo, Issuu, ...). Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van onze website aan derden verzonden wordt. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Twitter, Google/Youtube, Vimeo, Issuu,... Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken (welke pagina's bezocht worden, hoe vaak, enz.). De gegevens zijn geanonimiseerd, zo worden IP-adressen bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt en is de informatie bijvoorbeeld niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Je rechten en hoe je deze kan uitoefenen

Je hebt recht op inzage over de gegevens die we over je verzamelen

Wil je inzage in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail via info@glow.be. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens bezorgen we je dan binnen de 30 dagen een overzicht geven van je gegevens.

Je hebt recht op aanpassing

Merk je dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, dan kan je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail te laten weten op info@glow. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige aanpassingen en bezorgen we je hiervan een overzicht.

Je hebt recht om je voorkeuren aan te passen

We houden je regelmatig op de hoogte van nieuwe diensten of producten via nieuwsbrieven of per mail via info@glow.be. Wil je dit liever niet? Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee je je direct kan afmelden of je voorkeuren aanpassen.

Je hebt recht op schrapping

Wens je volledig uit onze databestanden te worden geschrapt? Dan kan je ons een mail sturen via info@glow.be​ en zorgen wij ervoor dat je gegevens volledig gewist (In sommige gevallen betekent dit ook dat wij niet langer in staat zullen zijn bepaalde van onze diensten of ondersteuning te garanderen)

Je hebt recht op verzet

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten of wettelijke of juridische verplichtingen) of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.

Je hebt recht een klacht in te dienen

Indien je van oordeel bent dat je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens geschonden zijn, kan je klacht indienen bij de Privacycommissie.

Bij wie kan je je rechten uitoefenen of je vragen stellen over ons privacy beleid? Stuur een mail naar info@glow.be.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info